Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tv-Ora Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.11.2018. Viimeisin muutos 8.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Tv-Ora Oy
tv-ora@tv-ora.fi
Hallituskatu 14, 33200 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ilkka Toivonen
Tv-Ora Oy
tv-ora@tv-ora.fi
Hallituskatu 14, 33200 Tampere

3. Rekisterin nimi

Tv-Ora Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu koskien asiakassuhteita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yksilöity asiakaspalvelu, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen hallinta ja ylläpito, markkinointi sekä yrityksen palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritys/organisaatio, yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, y-tunnus), asiakasryhmä, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Asiakastiedot poistetaan asiakkaan niin pyytäessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan yritykselle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tv-Ora Oy luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan palvelun tuottamiseksi. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi:

  • Kuljetusliikkeet
  • Maksunvälittäjät maksukorteilla maksettaessa
  • Luotonvälittäjät laskulla tai osamaksulla maksettaessa
  • Sähköpostimarkkinointikumppanit

Kolmansille osapuolille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen ja välttämätön tieto. Kolmannet osapuolet eivät käytä annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa. Emme luovuta, myy tai vuokraa asiakastietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi välttämätöntä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).